ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
___18.02.2020____ №_120-к_

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради четвертої – шостої категорій (далі – конкурс), окрім посад, затвердження чи призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється в іншому порядку, без проведення конкурсного відбору.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен  забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради (далі – посадові особи) розпорядженням міського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

4. Очолює конкурсну комісію секретар міської ради чи один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі – заступники міського голови). До складу конкурсної комісії входять заступники міського голови, керівники відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради та юридичного відділу міської ради, інші посадові особи виконавчих органів міської ради.

5. У виконавчих органах Херсонської міської ради переведення посадових осіб місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі для зайняття вищої посади, посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву та/чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному чинним законодавством, за рішенням міського голови, може здійснюватися без конкурсного відбору.

6. У разі прийняття міським головою рішення про призначення (переведення) осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс на заміщення вакантної посади не оголошується.

Умови проведення конкурсу

7. Умови проведення конкурсу у виконавчих органах Херсонської міської ради  визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

8. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– не є громадянами України;

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– подали недостовірні відомості щодо себе чи членів родини;

– в інших випадках, установлених законами.

9. Особи, які подали необхідні документи до відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради (далі – служба персоналу) для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).

10. Конкурс проводиться за наступними етапами:

10.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих або поширення його через інші засоби масової інформації.

10.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до вакантної посади, на заміщення якої оголошено конкурс.

10.3. Проведення іспиту.

10.4. Відбір кандидатів конкурсною комісією.

Оголошення про конкурс

11. Рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади приймає міський голова.

Виконавчий орган міської ради, в якому планується проведення конкурсу, зобов’язаний одночасно подати:

– міському голові – службову записку про наявність вакансії та потребу в оголошенні конкурсу, із визначенням кваліфікаційних вимог до посади;

– службі персоналу – посадову інструкцію до вакантної посади, розроблену та затверджену в установленому порядку.

12. Оголошення про проведення конкурсу публікуються в друкованих або поширюються через інші офіційні засоби масової інформації, та розміщуються на офіційному вебсайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, у розділі «Вакансії».

13. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

13.1. Назва вакантної посади.

13.2. Кваліфікаційні вимоги.

13.3. Найменування виконавчого органу, в якому оголошується конкурс, із зазначенням його адреси та номерів телефонів для отримання інформації щодо можливості проходження співбесіди, ознайомлення з посадовими  обов’язками,  умовами оплати праці тощо.

13.4. Номери телефонів служби персоналу.

13.5. Термін прийняття документів.

13.6. Перелік документів, що подаються кандидатами.

13.7. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

14. Міський голова може скасувати рішення про проведення конкурсу, якщо після прийняття рішення про проведення конкурсу стало відомо про скорочення чисельності або штату працівників, чи якщо основний працівник, на період тривалої відсутності якого оголошувався конкурс, повідомив про намір стати до виконання обов’язків за посадою або з інших поважних причин.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

15. Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, протягом 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу подають до служби персоналу:

15.1. Заяву на ім’я міського голови про участь у конкурсі, в якій зокрема зазначається, що заявник ознайомлений із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проходження даної служби та умовами конкурсу.

15.2. Заповнену особову картку (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками.

15.3. Дві фотокартки розміром 4 х6 см.

15.4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, за потреби, засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку, а такождокументів, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою. Такими документами можуть бути зокрема:

– документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджує знання української мови;

– посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримане до 25 жовтня 2019 року.

15.5. Заяву про подання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, шляхом заповнення її на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

15.6. Копію паспорта громадянина України.

15.7. Для військовослужбовців або військовозобов’язаних – копію військового квитка чи тимчасового посвідчення, призовників – копію посвідчення про приписку до призовних дільниць, які містять відомості щодо взяття на військовий облік у військовому комісаріаті, чи про перебування на військовому обліку в Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки.

15.8. Копію трудової книжки (для працюючих – засвідчену кадровою службою установи).

15.9. Згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

16. Кандидати, що претендують на заміщення вакантної посади, стосовно якої встановлено нормативно-правовими актами необхідність надання додаткових документів для проведення перед призначенням спеціальної перевірки, визначення професійної компетентності тощо, подають також додаткові документи, які зазначені в оголошенні конкурсу (про стан здоров’я,про допуск до державної таємниці, про підтвердження професійної компетентності тощо).

17. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно свого досвіду роботи, професійної компетентності (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

18. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

19. Служба персоналу проводить співбесіду з кандидатами.

Секретар конкурсної комісії приймає документи від кандидатів та перевіряє наявність усіх необхідних поданих документів, їхню відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним до вакантної посади, стосовно якої оголошено конкурс.

20. Особи, документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією) не допускаються, про що вони повідомляються письмово з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він подає заяву в письмовій формі та допускається до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією), при цьому має рівні з іншими учасниками конкурсу права, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

21. Особі, яка відповідає кваліфікаційним вимогам та бажає подати документи на конкурс, службою персоналу надається направлення для проходження попередньої співбесіди з керівником виконавчого органу Херсонської міської ради, в якому оголошено конкурс, або заступником міського голови, котрий контролює та координує роботу відповідного виконавчого органу міської ради, чи міським головою, за його рішенням.

22. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в службі персоналу.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

23. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчих органів Херсонської міської ради, з метою об’єктивної оцінки професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.

24. Секретар конкурсної комісії, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад про місце і час його проведення.

25. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства в межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

26. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради із перелікомпитань на перевірку знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Прозапобігання корупції»та перелік питань на перевірку знань у межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності затверджуються міським головою.

27. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

28. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на засіданні здійснює відбір кандидатів для зайняття вакантної посади посадових осіб.

29. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їхньої згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року з моменту зарахування прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу, згідно з пунктом 5 даного Порядку.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів на зарахування до кадрового резерву.

30. Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, повторний конкурс на заміщення даної вакантної посади може оголошуватися за рішенням міського голови, безпосередньо чи за ініціювання керівника виконавчого органу міської ради.

31. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

32. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається міському голові, зазначаються рекомендації щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та кандидатур для зарахування до кадрового резерву.

33. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два робочих дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

34. Конкурсна комісія після підписання протоколу повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

35. Міський голова має право відхилити кандидатуру, запропоновану конкурсною комісією, при цьому його рішення має бути обґрунтованим.

36. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Херсонської міської ради приймає міський голова на підставі рекомендації конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією, окрім випадків, визначених законодавством, у тому числі коли до призначення за посадою проводиться спеціальна перевірка чи визначення професійної компетентності кандидата на посаду державного реєстратора, погодження надання доступу до державної таємниці тощо, а також у разі коли кандидату до призначення необхідно вирішити питання щодо запобігання корупції (припинення підприємницької діяльності, передання у визначеному законодавством порядку корпоративних прав, усунення порушень щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб тощо).

36.1. Якщо кандидат претендує на заміщення вакантної посади державного реєстратора,рішення про призначення на посаду приймається після результатів проведення Міністерством юстиції України:

– Визначення професійної компетентності осіб, які мають намір проходити службу на посаді державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора (якщо вони не перебували раніше на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора).

Особа, яка за результатами тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації не пройшла таке тестування, не може бути допущена до призначення на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора, а також такій особі  Міністерством юстиції України не може бути надано доступ до реєстрів.

– Спеціальної перевірки, у разі якщо кандидат раніше проходив службу на посаді державного реєстратора або виконував функції державного реєстратора в інших органах державної реєстрації.

Особа, у діях якої за результатами спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах виявлено одноразове грубе або неодноразове порушення законів під час проведення реєстраційних дій у реєстрах, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку та не може бути призначена на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора.

36.2.Кандидат на посаду разом із заявою на призначення подає заяву на проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», в якій повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначенічастинами третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно себе відповідно до зазначеного Закону. Неподання відповідної заяви кандидатом є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує. У разі подання кандидатом відповідної заяви, рішення про призначення на посаду приймається міським головою за результатами перевірки, проведеної уповноваженим виконавчим органом міськоїради – відділом з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту міської ради, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

36.3. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно доЗакону України «Про запобігання корупції», чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, міський голова відмовляє кандидатові у призначенні на посаду (чи звільняє з посади – для посадових осіб, перевірка стосовно яких проводилася після їхнього обрання (затвердження) чи призначення на посаду), а також у визначений законодавством термін повідомляє про виявлений факт уповноважені органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.

37. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з рішенням комісії.

38. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Новини міста

Меню
X
X