ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
___18.02.2020____ №___120-к__

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах
Херсонської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради (далі – Порядок, кандидат, іспит) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Херсонської міської ради, затвердженого відповідним розпорядженням міського голови (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчих органів Херсонської міської ради.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу у виконавчих органах Херсонської міської ради для кандидатів на посади посадових осіб.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість  питань, підрахунок результатів тощо), єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їхніх знаньКонституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Прозапобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Питання для перевірки знаннязаконодавства у межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності готується відповідним виконавчим органом міської ради чивідділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради (далі – служба персоналу)тазатверджується міським головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на  нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Перелік розміщується на офіційному вебсайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, а також разом із питаннями для перевірки знаннязаконодавства у межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльностіобов’язково надається всім кандидатам при поданні ними документів для участі в конкурсі, під їхній особистий підпис.

1.9. Екзаменаційні білети готуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню для перевірки знання Конституції України, Закону України«Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону  України«Прозапобігання корупції» та питання  для перевірки знання законодавствау межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності(всього 5 питань).

1.10. Питання 1 – 4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку, питання 5 відбирається з питань для перевірки знання законодавствау межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. У межахповноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напрямку діяльностіможливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від повноважень за посадою, на яку проводиться конкурс.

1.13. За наявності відповідного програмного забезпечення та комп’ютерної техніки, можливе проведення іспиту шляхом тестування. У випадку прийняття рішення про проведення іспиту шляхом тестування міським головою затверджується окремий Порядок проведення тестування, з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.

1.14. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

– організаційна підготовка до іспиту;

– складання іспиту;

– оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15. Секретар конкурсної комісії, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення  вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії (або інший член комісії) інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії (або інший член комісії) відповідає на питання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Присутні члени комісії повинні упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови проведення іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час проведення іспиту мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього  Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад у різних виконавчих органах міської ради.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово, за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.

3.5. Екзаменаційні білети запаковуються у пакети, які розкриваються у присутності кандидатів під час складання іспиту.

3.6. Іспит складається державною мовою.

3.7. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із відповідним штампом. Прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета зазначаються на першому аркуші, перед відповіддю обов’язково вказуються порядковий номер і зміст питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на останньому аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.8. Загальний час для складання іспиту має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується  п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибоке знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитанням на перевірку знання законодавству межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні  знання Конституції  України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавству межах повноважень виконавчого органу Херсонської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

Три бали  виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань та дали відповіді в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два баливиставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі підготовки відповідей допустили значну кількість помилок.

Один балвиставляється кандидатам, які виявили розуміння основних понять питання, але не змогли їхнє розкрити по суті питання.

Нуль баліввиставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли не по суті питання.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їхнє оцінювання членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються за кожне питання на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання із занесенням загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 3. Екзаменаційну відомість підписують секретар та члени конкурсної комісії, які були присутні на іспиті й брали участь у перевірці відповідей та їхньому оцінюванні, та голова конкурсної комісії (за його відсутності – заступник голови комісії). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис на аркуші з відповідями, після виставленої підсумкової оцінки.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в службі персоналу.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, котрі успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми  балів, вважаються такими, котрі не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною  комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Перелік питань на перевірку знання законів України

Новини міста

Меню
X
X