ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
29.05.2012   № 518 р 

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
працівників апарату Херсонської міської ради  та її виконавчих органів 

І. Загальні положення 

Кодекс професійної  етики працівників  апарату Херсонської  міської ради та її виконавчих органів (далі – Кодекс) є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності, спрямованих на підвищення авторитету міської ради, прийнятий з метою впорядкування і вдосконалення професійної діяльності працівників для забезпечення  рівня  фахової відповідності  та  високої якості  надання адміністративних послуг територіальній громаді міста, та визначає керівні норми поведінки працівників виконавчих органів міської ради  під час виконання посадових обов’язків, і порядок притягнення цих осіб до відповідальності за їх порушення.

Правове регулювання відносин щодо професійної етики працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів здійснюється на підставі Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів.

                                                       Визначення термінів 

Етичні принципи – це основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальноюзначущістю і відображають  суттєві  положення.  

Кодекс етики –  сукупність принципів і норм, які визначають етику відносин як у виконавчих органах Херсонської міської ради, так і відносин з відвідувачами. 

Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових  повноважень. 

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов або у спосіб відповідно до чинного законодавства. 

ІІ. Морально – етичні принципи професійної діяльності 

2.1. Принцип служіння територіальній громаді міста, українському народові – працівник зобов’язаний служити територіальній громаді міста Херсона, українському народові, демонструючи етичну поведінку, усвідомлюючи, що служба в органах місцевого самоврядування є виявом довіри територіальної громади міста.

2.2. Принцип патріотизму – працівник повинен шанувати державні символи, символіку рідного міста, наслідувати духовні та моральні цінності, сформовані  багатовіковою історією рідного краю та українського народу.

2.3. Принцип гуманізму і соціальної справедливості – працівник зобов’язаний з повагою, шанобливо ставитися до колег, громадян, бути ввічливим, коректним,  дотримуватися високої культури. 

2.4. Принцип верховенства права, демократизму і законності – працівник  не повинен допускати впливу на виконання своїх  службових  обов’язків  особистих  (приватних)  інтересів, інтересів членів своєї сім’ї або інших осіб, якщо ці інтереси не збігаються із завданнями  органів  місцевого самоврядування  та/або  суперечать їм.

 2.5. Принцип нейтральності та неупередженості – працівник повинен утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів та ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов’язків, терпимо і з повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних течій та релігійних переконань інших  осіб. 

2.6. Принцип конфіденційності – працівники не повинні розголошувати  і використовувати в інший спосіб конфіденційну  інформацію, що стала  їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, за винятком випадків, установлених законом.

2.7. Принцип прозорості, відкритості та гласност і– працівникам забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання  якої передбачено законодавством України,  надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію та використовувати службову інформацію в не службових цілях.

2.8. Принцип професіоналізму, компетентності, чесності і відданості справі.

Працівники виконавчих органів  міської ради:

– повинні сумлінно виконувати  свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та  удосконалювати  організацію своєї  роботи;

– мають  забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові  ресурси, які їм  доручені, використовувались  раціонально, ефективно  та економно.

2.9. Принцип збереження позитивного  іміджу та авторитету – працівники забезпечують позитивну  репутацію органів місцевого самоврядування, всіляко сприяють зміцненню впевненості громадян у чесності, безпристрасності й ефективності влади.

ІІІ. Основні правила спілкування 

3.1. Виключне  (виняткове)  ставлення  до кожного відвідувача 

При  спілкуванні з відвідувачами  працівники  виконавчих  органів міської ради повинні:

–    представитися на початку бесіди;

–    посміхатися та щиро цікавитися відвідувачами;

–    звертатися по імені або по імені та по батькові (в залежності від того, як він представився). 

–    спілкуватися з  відвідувачем зручною для нього мовою;

–    бути добрим слухачем, заохочуючи інших говорити про самих себе, та під час спілкування своєчасно  реагувати на співрозмовника, виявляючи цим  максимум уваги до нього; 

–    проявляти витримку, терпимість та доброзичливість до відвідувачів, їх  життєвої позиції;

–    не піддаватися  негативному емоційному  впливу  співрозмовника.

Недопустимо у розмові з відвідувачем вживати загрозливі або недоброзичливі  інтонації. 

3.2. Уникнення  категоричних  відмов у  відповідь  на прохання  відвідувача 

Працівники виконавчих органів міської ради не можуть заборонити відвідувачу мати власну позицію  (точку зору), але вони зобов’язані пояснити  йому  позицію  виконавчих  органів  міської ради  з даного  питання.

В разі якщо відвідувач не задоволений рівнем вирішення питання, то працівник доводить спірне питання до відома  керівництва  вищого рівня.  

3.3. Шанобливе та дбайливе ставлення до часу  відвідувача 

Потрібно з повагою ставитися до часу відвідувача та не примушувати його чекати. 

Якщо по закінченні часу, за який передбачалося вирішити питання, відповідне рішення ще не прийнято, відразу потрібно повідомити відвідувача та запитати, про зручний для нього час для перенесення  зустрічі.

У випадку звернення відвідувача в момент відсутності працівника на робочому місці, потрібно залишити необхідну для нього інформацію.

3.4. Поведінка  працівників  виконавчих  органів  міської ради  в  присутності  відвідувачів 

Спілкування між колегами повинно бути бездоганно ввічливим та коректним, а також офіційним, на ім’я, по батькові або на повне ім’я.

Недопустимо відволікати співробітника  в  процесі  його  спілкування  з  відвідувачем.

Потрібно пам’ятати, що недопустимо обговорювати при відвідувачі  внутрішні  питання, а також питання, які не належать до ділових,  займатися  оцінкою  діяльності  колег, відвідувачів  тощо. 

ІV. Врегулювання  конфлікту  інтересів  

4.1. Недопущення конфлікту  інтересів 

Працівники виконавчих органів міської ради, незважаючи на особисті інтереси, вживають вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допускають вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення такого конфлікту інтересів або створити  враження  його наявності.

Працівники виконавчих органів міської ради не можуть прямо чи опосередковано спонукати  у  будь – який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересівта/або інтересів третіх осіб. 

4.2. Утримання  від  виконання незаконних  рішень  чи  доручень 

Працівники виконавчих органів міської ради, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо такі рішення чи доручення суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам,  свободам та інтересам окремих  громадян  або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Працівники виконавчих органів міської ради самостійно оцінюють правомірність даних керівництвом рішень чи доручень та  можливу  шкоду, що буде завдана у випадку виконання  таких  рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник виконавчих органів міської ради вважає незаконними, або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, він повинен негайно в письмовій формі  повідомити  про  це  міського  голову. 

V. Обмеження щодо використання службового  становища 

Посадовій особі забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у  зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції  такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти  призначенню  на  посаду  особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність виконавчих  органів міської ради або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових  актів та прийняттям рішень, затвердженням  (погодженням)  висновків;

5) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або  законами України;

6) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді міста, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або  законами  України.

VІ.   Прикінцеві положення 

6.1.  Контроль  за  дотриманням  Кодексу 

Громадяни мають  право  подавати  на ім’я  міського голови в установленому  законодавством  порядку  звернення про порушення працівниками  етичних  норм  поведінки.

Результати розгляду  звернення, за дорученням міського голови, доводяться до відома громадян, які вносили ці звернення. 

6.2. Відповідальність  за  порушеннянорм  Кодексу 

За порушення норм поведінки посадовими особами виконавчих органів міської ради, передбачених даним Кодексом, застосовуються  дисциплінарні  стягнення  передбачені  чинним законодавством.

Також можуть застосовуватися такі  заходи дисциплінарного впливу:

–          зауваження;

–          попередження;

–          попередження з публічним повідомленням.

            Про порушення працівниками виконавчих органів міської ради етичних норм поведінки громадяни мають право повідомляти керівництво міської ради.

          Недотримання вимог даного Кодексу вважається порушенням вимог чинного законодавства щодо проходження служби  в  органах  місцевого  самоврядування. 

Новини міста

Меню
X
X